Lühendid

Saada link Prindi PDF

LÜHENDID, PARAGRAHVID JA ALLIKAD

Lugejale on järgneva ptk. 3 isikuandmetest arusaamise hõlbustamiseks järgmistel lehekülgedel seletatud ja ka inglise keelde tõlgitud nimeregistri isikukirjetes kindlas järjekorras korduvad lühendid ja mõisted.

LÜHENDEID JA MÕISTEID

a. –

aasta

a-k, al. –

alevik, alev

andmed –

andmed

ANSV –

Autonoomne Nõukogude Sotsialistlik Vabariik (NSVL haldusüksus)

AO –

Autonoomne oblast (NSVL haldusüksus vähemusrahva põlisalal)

arr. –

arreteeriti

as. –

asula

asum. –

asumisel

(d) –

andmed saadud eriti usaldusväärsetest dokumentidest (näiteks Eesti Vabariigi isiktunnistus)

eluk. –

elukoht

en. –

eesnimi

ENSV SM

ENSV Siseministeerium

ERRB –

Eesti Represseeritute Registri Büroo, asumiselolnute ja endiste poliitvangide kodanikeühenduse MEMENTO tegutsemisüksus

gr. –

grupp (invaliidsuse raskusaste)

in. –

isanimi

k. –

küla

ka –

ka

KGB –

Nõukogude poliitilise politsei üldine tähistus (täpne nimetus on läbi aegade erinev)

kolh. –

kolhoos

kp. –

kuupäev

krai –

krai (NSVL haldusüksus)

lk. –

lehekülg

MN –

ministrite nõukogu (nõukogude valitsuse nimetus)

np. –

neiupõlvenimi

NL –

Nõukogude Liit

NV –

Nõukogude Venemaa

obl. –

oblast (NSVL haldusüksus)

osak. –

osakond

LÜHENDEID JA MÕISTEID

perek. –

perekond

raj. –

rajoon (NSVL haldusüksus)

rdt. –

raudtee

sovh. –

sovhoos, riiklik suurfarm

s., sünd. –

sündinud

surn. –

surnud

surn. teel –

surnud asumiseleviimise ajal

t. –

talu

v. –

vald

vab. –

vabanenud

ASUMISELESAATMIST JA KARISTUSMÄÄRA OTSUSTANUD RIIGIASUTUSED

ENSV RJK –

ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee (1949 – Ministeerium, nimetus muutus korduvalt)

ENSV MN –

ENSV Ministrite Nõukogu

erin. –

NSVL RJK Erinõupidamine (institutsioon kohtuväliseks karistamiseks)

oblastikohus –

II astme kohus

ringkonnakohus –

ainus kohtuliik rahvusringkonnas (NL väikseimas vähemusrahvuse haldusüksuses, rahvusringkonnas)

rk. –

rahvakohus (tavaline I astme kohus)

trib. –

sõjatribunal (sõjaväeüksuse juures asuv erikohus)

ÜK –

ülemkohus (kõrgeima astme kohus)

ASUMISE JA VANGISTUSKARISTUSEGA SEONDUVAD LÜHENDID

2+5 –

esimene number tähistab vangistuskaristuse aastaid, teine asumiskaristuse aastaid

a. –

aasta

k. (6 k.) –

kuu (näiteks karistusmääras 1 a. 6 k.)

K –

talunikest asumiselemääratute nõukogulik tähis (kulak)

küüdit. –

küüditatud (massioperatsiooniga asumisele saadetud)

lg. –

lõige (kriminaalkoodeksi paragrahvi allosa)

mitte küüditatud

mitte küüditatud (ei olnud kodus)

N –

nõukogulik rahvuslastest (iseseisvusmeelseist) asumiselemääratute tähis (natsionalist)

NL ÜNP –

Nõukogude Liidu Ülemnõukogu Presiidium (andis ka kriminaalseadustikku täiendavaid, seadustest astme võrra madalamaid õigusakte – seadlusi; näiteks NL ÜNP 04.06.47)

NV –

Nõukogude Venemaa (selles raamatus tähistab lühend Vene Nõukogude Föderatiivses Sotsialistlikus Vabariigis kehtestatud õigusakte)

pärast kar. kandm. –

pärast (vangistus)karistuse kandmist

VANGLAKARISTUSE ALUSEKS ENIMKASUTATUD PARAGRAHVID

§58–1a –

isamaa reetmine (süüdistuseks Saksa sõjaväes või Omakaitses teenimine, metsavendlus)

§58–10 –

nõukogudevastane propaganda

§58–11 –

riigivastane tegevus grupis või organisatsioonis

§60 –

maksukohustuse mittetäitmine

§61 –

naturaalkoormiste mittetäitmine

§62 –

maksustatava või koormiste aluseks oleva vara varjamine

§82 –

vangistusest või asumiselt põgenemine

§182 –

relva ebaseaduslik omamine

§192 –

passirežiimi rikkumine


Märkus: Karistamisel kasutatud VNFSV kriminaalkoodeks pole kirjes märgitud. On aga märgitud karistuse aluseks olnud mõni teine seadusakt või kriminaalkoodeks.

ALLIKAD JA NENDE TÄHISTUS

ERAF –

Eesti Riigiarhiivi Filiaali (Parteiarhiivi) vana tähis ja siin kasutame seda ka sama arhiivi uue nimetuse – Eesti Rahvusarhiivi Riigiarhiiviosakonna – puhul. ENSV SM (Siseministeeriumi) fondid asuvad selles arhiivis.

F. –

arhiivifond

F8 –

ENSV SM fond nr. 8 Rahvusarhiivi Riigiarhiiviosakonnas, sundasumisel olnute isikutoimikute kogum

kl –

küsitlusleht (ERRB korraldatud ankeetküsitluse dokument)

kv –

ERRB kirjavahetuse andmed

l. –

leht (arhiivitoimikutes)

mk –

märtsiküüditamisele määratud, kuid varem juba arreteeritud või pärast vanglakaristuse kandmist sundasumisele määratud vangistatute andmestik

mr –

“Memento” Liidu algaastail kogutud märtsiküüditatute andmestik

[2121K] –

toimik nr. 2121 arhiivifondist 4-K

K –

arhiivifondi nr. 4-K tähis

N –

arhiivifondi nr. 3-N tähis

n. –

arhiivinimistu

Pro Patria II –

“Pro Patria II, Auraamat langenud ja hukkunud metsavendadele 1944–1978”. Koost. E.-N. Kross, Tartu 1998

R –

arhiivifondi nr. 6-R tähis

s.ü. –

säilitusühik (toimik või muu ühtne andmekogum arhiivis) või säilik


Märkus: Üksikjuhtumeil on kasutatud muude fondide või nimekirjaraamatute andmeid.